razemprzeciwrazom.pl >>

Strona główna >> O projekcie
O projekcie Drukuj Email
Wpisany przez RPR   

Projekt „Razem Przeciw Razom” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt realizowany jest przez Powiat Świdwiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie z siedzibą w Połczynie-Zdroju, w partnerstwie z Politechniką Koszalińską / Instytutem Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych.
Wartość projektu: 1 984 879,32 zł
Kwota dofinansowania: 1 984 879,32 zł
Termin realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013

„Razem Przeciw Razom” to projekt innowacyjny testujący i ma charakter unikatowy na skalę województwa zachodniopomorskiego.
Projekt dotyczy wrażliwego problemu jakim jest przemoc w rodzinie.
Ma na celu wypracowanie trzech produktów:
1- Model współpracy pomiędzy instytucjami bezpośrednio zaangażowanymi w rozwiązywanie problemu przemocy domowej, wypracowanie spójnego systemu działania instytucji zajmujących się bezpośrednio problemem przemocy w rodzinie (m.in. MOPSy, GOPSy, Policja, Pedagodzy Szkolni, Prokurator, Sędzia, Lekarz, Organizacje Pozarządowe).
2- Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy.
3- Utworzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla ofiar przemocy.

Działaniami w ramach projektu zostaną objęci pracownicy instytucji tzw. „pierwszego kontaktu ze zjawiskiem przemocy w rodzinie” oraz ofiary przemocy.

Biuro projektu „Razem Przeciw Razom” znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego  Świdwinie przy ul. Mieszka I 16, pokój nr 33.

 

Poprawiony: środa, 04 lipiec 2012 09:50