razemprzeciwrazom.pl >>

Strona główna
O szkoleniach... Drukuj Email
Wpisany przez RPR   

Rok 2012 to okres realizacji znajdujących się w strukturze Modelu pracy Zespołu Użytkowników szkoleń tematycznych z zakresu pogłębiania wiedzy dotyczącej rozpoznawania i przeciwdziałania patologicznemu zjawisku, jakim jest przemoc w rodzinie. Celem wykładów i warsztatów szkoleniowych było podniesienie jakości świadczonej przez przedstawicieli instytucji pierwszego kontaktu działań na rzecz osób dotkniętych tym wyniszczającym zjawiskiem. Dzięki udziałowi w szkoleniach uczestnicy mieli możliwość zniwelowania deficytów obniżających efektywność ich działań w zakresie udzielanej pomocy, poprzez trening asertywności i poznawanie samego siebie a także skuteczne przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Wszystkie z czterech szkoleń odbyły się w ośrodku szkoleniowym „GEOVITA” w Dźwirzynie a prowadziło je Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, z siedzibą w Warszawie.


Poniżej zakres tematyczny szkoleń:


Szkolenie 1

Temat: Zjawisko przemocy  w rodzinie, rozpoznawanie, mechanizmy, skutki.

Cel szkolenia: poszerzenie wiedzy w tematach przemocy seksualnej, przemocy psychicznej, uzależnień od sposobu rozpoznawania tych zjawisk.

 

Dzień I Zjawisko przemocy w rodzinie

 1. Definicja i rodzaje przemocy.

 2. Rozpoznawanie przemocy, w tym psychicznej i werbalnej.

 3. Mechanizmy przemocy, w tym cykle przemocy oraz zespół zaburzeń stresu pourazowego.

 4. Charakterystyka ofiar przemocy.

 5. Działania podejmowane w przypadku występowania przemocy w rodzinie – przeciwdziałanie przemocy, strategie powstrzymywania przemocy.

 6. Charakterystyka sprawców przemocy – rozpoznawanie problemu.

 

Dzień II Przemoc seksualna

 1. Dziecko wykorzystywane seksualnie: wstępna diagnoza i interwencja;

 2. Podstawowa wiedza z zakresu rozpoznawania i pomagania dorosłym osobom doznającym przemocy seksualnej;

 3. Jak przygotować dorosłego i małoletniego świadka przemocy seksualnej do udziału w procedurach prawnych;

 4. Charakterystyka sprawców przemocy seksualnej – rozpoznawanie problemu;

 5. Możliwe formy pracy;

 6. Uwrażliwienie na możliwe manipulacje.

 

Dzień III Uzależnienia

 1. Używanie środków psychoaktywnych.

 2. Rozpoznawanie problemu.

 3. Bezpośrednie i późniejsze konsekwencje stosowania współczesnych środków narkotycznych i nienarkotycznych.

 4. Sposoby oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych;

 5. Problem alkoholowy w rodzinie;

 6. Rozpoznawanie problemu.

 7. Prawne i psychologiczne możliwości interwencji.

 8. Konsekwencje dorastania w domu z problemem alkoholowym, ze szczególnym uwzględnieniem objawów prezentowanych przez dziecko.

 9. Możliwości konstruktywnego oddziaływania.

 

Szkolenie 2

Temat: Psychologia kryzysu i traumy. Interwencja kryzysowa


Dzień I

 1. Podstawowe zasady prowadzenia interwencji kryzysowej-osiąganie porozumienia z osobami w kryzysie.

 2. Zespół Ostrego Stresu oraz Zespół Stresu Pourazowego wg DSM -IV - diagnoza i forma pomocy.

 3. Kryzys zagrożenia życia.

 4. Planowanie strategii działania w przypadkach przemocy w rodzinie.

 

Dzień II

 1. Lokalne zespoły interdyscyplinarne do spraw przemocy w rodzinie.

 2. Policjant pierwszego kontaktu sprzymierzeniec ofiar przemocy w rodzinie.

 3. Procedura interwencji wobec przemocy "Niebieskie Karty".

 4. Praca zespołu interdyscyplinarnego.

 

Szkolenie 3

Temat: Asertywność

Cel szkolenia: poznanie metod na radzenie sobie ze złości, stresem, przepracowanie podstaw asertywności oraz poznanie technik rozwiązywania problemów i budowania rozwiązań.

 

Dzień I Asertywność

 1. Postawa asertywna.

 2. Komunikacja asertywna.

 3. Granice asertywności: jak określać swoje terytorium psychologiczne.

 4. Wybrane elementy zachowań asertywnych (np. konstruktywna krytyka, wyrażanie opinii).

 

Dzień II Asertywne radzenie sobie ze złością

 1. Natura i funkcja emocji.

 2. Metody konstruktywnego wyrażania złości.

 3. Sposoby radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami innych.

 4. Profilaktyka zachowań agresywnych.

 

Dzień III Rozwiązywanie problemów a budowanie rozwiązań

 1. Psychologia zmiany.

 2. Etapy i bariery wprowadzania zmian.

 3. Formułowanie problemu a poszukiwanie rozwiązań.

 4. Monitorowanie procesów zmian.

 

Szkolenie 4

Temat: Jak dbać o siebie – pomocne sposoby wyrażania złości i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Cel szkolenia: wsparcie dla osób mających bezpośredni kontakt z trudnym Klientem poprzez poznanie techniki „Moje Mocne Strony” i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.


Dzień I

 1. Mój potencjał – moje mocne strony.

 2. Ograniczenia i słabości – moje obszary do rozwoju.

 3. Osobisty system wartości – co jest dla mnie ważne i jak to się przekłada na mój stosunek do wykonywanych działań?

 4. Psychologia motywacji – automotywacja – czym jest i jakie są jej źródła.

 5. Poczucie sensu działania – jak aktywnie go poszukiwać i tym samym zwiększać stopień zmotywowania i entuzjazmu.

 6. Pozytywna interpretacja zdarzeń – co mogę zrobić, aby być bardziej zmotywowanym?

 

Dzień II

 1. Syndrom wypalenia zawodowego, charakterystyka.

 2. Profilaktyka wypalenia zawodowego.

 3. Autodiagnoza.

 4. Sposoby radzenia sobie ze stresem.

 5. Uruchamianie własnych zasobów i konstruowanie indywidualnych sposobów na satysfakcjonującą prace w zawodzie.

 

KK

Poprawiony: wtorek, 30 październik 2012 18:21