razemprzeciwrazom.pl >>

Strona główna
Konferencja na Politechnice Drukuj Email
Wpisany przez RPR   

Celem konferencji było przedstawienie tematyki społecznej i medycznej ofiar przemocy w rodzinie, osób niepełnosprawnych i uzależnionych oraz analiza obecnie działającego systemu opieki społecznej i medycznej w Polsce. Istotnym celem konferencji było również przedstawienie założeń, najważniejszych elementów oraz wstępnych wyników realizacji Projektu Innowacyjnego Testującego „Razem Przeciw Razom”.
Podczas konferencji  głos zabrali m.in. prof. dr hab. Bassam Aouil z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych mgr Krzysztof Kosiński, prof. dr hab. Janusz Erenc z Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr Małgorzata Czerwińska z Politechniki Koszalińskiej i mgr Beata Gadzinowska ze Starostwa Powiatowego w Świdwinie. W imieniu organizatorów głos zabrali Starosta Świdwiński Mirosław Majka, Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. Tadeusz Bohdal oraz Andrzej Ziemiński, Dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej i jednocześnie współorganizator Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja”.
Wystąpienia prelegentów koncentrowały się wokół problemu wykluczenia, które dotyka w równym stopniu, zarówno ofiary przemocy domowej, jak i osoby niepełnosprawne – starano się zidentyfikować przyczyny i mechanizmy jego powstawania oraz możliwe sposoby jego ograniczania.
W tym kontekście niezwykle istotnym głosem w dyskusji było przedstawienie przez dr Małgorzatę Czerwińską i mgr Beatę Gadzinowską wyników badań ilościowych dotyczących skali przemocy domowej na obszarze powiatu świdwińskiego oraz głównych założeń projektu „Razem Przeciw Razom”, którego celem jest ograniczenie tego zjawiska oraz efektywna pomoc jego ofiarom. Zaprezentowane wyniki badań, które wskazywały na powszechność występowania zjawiska przemocy w rodzinie, okazały się szokujące dla uczestników konferencji, natomiast przedstawienie istoty projektu „Razem przeciw Razom” stanowiło ciekawy przyczynek do wymiany doświadczeń między praktykami na co dzień zajmującymi się tym problemem a teoretykami badającymi to zjawisko. Podobny wydźwięk miało wystąpienie Krzysztofa Kosińskiego, w którym zaprezentował rolę Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ w integracji i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, i co istotniejsze, wdrożone już działania mające na celu włącznie osób niepełnosprawnych do aktywnego życia społecznego.
Większość prelegentów zwracało również uwagę na stereotypy, których ofiarami padają zarówno osoby doznające przemocy w rodzinie, jak i osoby niepełnosprawne. Stereotypy te w sposób istotny przyczyniają się do negatywnego postrzegania ofiar przemocy  oraz osób niepełnosprawnych, a także okazują się niezwykle silną barierą w aktywnej pomocy osobom wykluczonym. O walkę z nimi postulowali wszyscy uczestnicy konferencji.
Niespodziewanym, ale niezwykle przejmującym momentem podczas konferencji było wystąpienie Jana Statucha, prezesa Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca „Tak dla Transplantacji”, który w niezwykle osobistych słowach zaapelował o składanie oświadczeń woli dotyczących przekazania organów do transplantacji.
Konferencję uświetnił również krótki, ale wzruszający recital Karoliny Sawki, Laureatki Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty w Kramkowie, studentki Uniwersytetu Szczecińskiego.

[Galeria]

Poprawiony: piątek, 14 wrzesień 2012 08:25